top of page

Algemene voorwaarden

Malique by me, gevestigd te Hoofddorp aan de Jacob Obrechtlaan 60, 2132 KV

1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Malique by me aan te gane en aangegane overeenkomst tot koop en levering van producten via het Internet.

1b. Indien de klant naar zijn/haar of andere algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

2. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door ons gehanteerde prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bent u een buitenlandse klant, dan hoeft u geen BTW te betalen, mits u over een gelding Btw code nummer beschikt.

3. Prijzen kunnen ten alle tijden door Malique by me worden aangepast.

4. Alle klanten van Malique by me dienen zich vooraf te registreren door middel van het registratie formulier op de website. Klanten moeten zich registreren onder de naam waar mee zij bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. Malique by me ´levert uitsluitend aan klanten die branchegericht zijn en zullen daarom uw KvK gegevens controleren.

5. De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. Nadat de klant een bestelling via de website van Malique by me gedaan heeft, ontvangt de klant van ons een bevestiging. Mochten producten niet op voorraad zijn, worden deze aangepast en ontvangt de klant van ons de definitieve factuur. Producten kunnen niet geruild  of omgeruild worden voor andere artikelen.

6. Betaling van het aan ons verschuldigde bedrag kan geschieden op de volgende manieren:

• vooraf overmaken op de bankrekening: de klant maakt het te betalen bedrag over naar rekeningnummer  NL 44 ABNA 0497596091 ten name van Malique by me.


Zodra de betaling op deze bankrekening is bijgeschreven worden de goederen binnen 2 à 3 werkdagen verzonden. Is de betaling niet binnen 7 dagen na het bestellen bijgeschreven op deze bankrekening, dan vervalt automatisch de bestelling.

7. Zodra de betaling op deze bankrekening is bijgeschreven, worden de goederen binnen 2 à 3 werkdagen verzonden.

8. Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan – bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen – kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. Malique by me is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van leveringstermijn.

9. De verzendkosten van Malique by me bedragen € 8,- exclusief BTW binnen Nederland. Voor bestellingen naar de eilanden, zal er een extra eilandentoeslag a €12,50 in rekening gebracht worden. Op uitzondering van de eilandentoeslag worden bestellingen boven de € 900,- (excl BTW)  porto vrij verzonden . Voor buitenlandse verzendingen worden de kosten bepaald aan de hand van het gewicht van het pakket en de bestemming. De verzendkosten kunt u vinden op de factuur.

10. Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan Malique by me zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

11. Na ontvangst van de door Malique by me geleverde goederen dient de klant deze goederen direct te controleren. Mocht er iets mis zijn met de geleverde goederen, dient de klant dit binnen 2 werkdagen door te geven aan Malique by me. Na deze 2 werkdagen vervalt deze garantie. Het is dus zeer belangrijk dat de klant altijd de goederen controleert na ontvangst. Bij problemen dient de klant Malique by me schriftelijk op de hoogte te brengen van het probleem. Artikelen ruilen en/of retourneren is niet mogelijk.

12. De klant heeft 6 weken garantie op de goederen die door Malique by me geleverd zijn, dit geldt alleen als de klant deuglijk met het product is omgegaan. Mocht de klant aanspraak willen doen op de garantie, heeft Malique by me het recht om te bepalen of het product retour kan worden genomen. De klant kan pas aanspraak maken op de garantie na het tonen van de aankoopfactuur. De klant dient voorafgaand aan een retour eerst contact op te nemen met Malique by me om te informeren of een product retour gezonden kan worden of niet. Deze producten die terug genomen zijn, worden gecrediteerd of verrekend met een volgende bestelling. Er wordt geen vervangend product voor terug gestuurd. De klant kan alleen het product retourneren op de plaats waar de klant het product heeft aangekocht. Stuurt de klant alsnog het product naar het hoofdkantoor zonder dat het daar is aangekocht, of het product binnen de garantiebepaling valt zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Op ritsen geven wij geen garantie.

13. De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

14. Niets van deze website mag zonder enige toestemming gebruikt worden voor eigen doeleinden.

15. Malique by me is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen behoudens onmacht, opzet of grove schuld aan de zijde van Malique by me.

16. In geval van overmacht – daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd – kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

17. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page